Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Żaganiu, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia reklamacji/skargi, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

 

 1. 1.W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia reklamacji/skargi, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, co ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez Bank.
 2. 2.Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. 3.Klient może składać reklamację w formie:
  1. 1)– osobiście, w dowolnej placówce Banku obsługującej Klientów albo przesyłką pocztową
   w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe;
  2. 2)– telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce Banku;
  3. 3)w formie elektronicznej - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
  4. 4.Reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się
   w dniu jej wpływu do Banku.
  5. 5.Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego
   i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.
  6. 6.Bank udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niżterminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
  7. 7.W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Bank w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją:
   1. 1)wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
   2. 2)wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
   3. 3)określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. 8.Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty
  za potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionejklientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na reklamację
  pocztą elektroniczną może nastąpić wyłącznie na wniosek Klienta.
 5. 9.Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w sposób przystępny i zrozumiały oraz zawierać
  w szczególności:
  1. 1)uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta;
  2. 2)wyczerpującą informację na temat stanowiska Banku w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
  3. 3)imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
  4. 4)określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 6. 10.W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienci Banku Spółdzielczego
  w Żaganiu mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego na adres: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
 7. 11.Bank Spółdzielczy w Żaganiu dopuszcza możliwość pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 8.000 zł.
 8. 12.Bank Spółdzielczy w Żaganiu jako podmiot rynku finansowego podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

               w Żaganiu

 

 

 

Zmiana oprocentowania rachunków bankowych

Zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 października 2014r. w znacznym stopniu obniżone zostały stopy procentowe banku centralnego. Skala obniżki była różna dla poszczególnych stóp, a ich obecny poziom kształtuje się następująco:

 • stopa referencyjna: 2,0% (obniżka o 0,5 p.p)
 • stopa lombardowa: 3,0% (obniżka o 1 p.p.)
 • stopa depozytowa: 1,0% (bez zmian)
 • stopa redyskonta weksli: 2,25% (obniżka o 0,5 p.p.)

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej obowiązuje od dnia 9 października 2014r.

W związku z powyższym Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu podjął decyzję o obniżeniu oprocentowania zarówno kredytów, jak i depozytów.

Tabela oprocentowania kredytów TUTAJ

Tabela oprocentowania depozytów TUTAJ

 

Wymiana Kart

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2013r tracą ważność karty VISA CLASSIC DEBETOWA wydane Klientom do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w 2010 roku. karta

W związku z tym uprzejmie prosimy o sprawdzenie terminu ważności Państwa karty płatniczej.

Uprzejmie informujemy, że w/ w karty zostaną odnowione automatycznie. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem karty płatniczej Visa Classic Debetowa” w przypadku rezygnacji z dalszego użytkowania karty Klient musi złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z karty w jednostce Banku, w terminie nie późniejszym niż 45 dni przed upływem terminu ważności karty dotychczas używanej.

WZNOWIONĄ KARTĘ KLIENT ODBIERA OSOBIŚCIE W JEDNOSTCE BANKU.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszego Banku.

 

                                                                                  Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu

Jak wyłączyć pliki cookie?

Jak wyłączyć pliki cookie?

Drogi użytkowniku Internetu,

Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie.

Czytaj więcej: Jak wyłączyć pliki cookie?

Obciążanie Rachunku Bankowego

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, że Klienci naszego Banku składający w innych podmiotach zgodę na obciążanie rachunku bankowegopolecenie zapłaty (np. za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia itp.) jako potwierdzenie udzielenia takiej zgody zobowiązani są do złożenia podpisu zgodnego z obowiązującą w naszym Banku kartą wzorów podpisów.

W przypadku złożenia podpisu niezgodnego z wzorem złożonym na karcie wzorów podpisów polecenie zapłaty będzie przez nasz Bank odrzucane, co wiązać się będzie z koniecznością powtórnego udzielenia zgody na obciążanie rachunku bankowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami naszego Banku.

 

                                                                                  Zarząd Banku Spółdzielczego w Żaganiu

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Friday the 18th.