KREDYT MIESZKANIOWY HIPOTECZNY

 

Marzysz o własnym mieszkaniu? A może o remoncie swojego domu?  Chcesz mieć swoje własne M? Zapraszamy do naszych placówek. Nasi Pracownicy zaproponują ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb!

 

Kredyt Mieszkaniowy hipoteczny zabezpieczony hipoteką przeznaczony na:

- zakup działki budowlanej;

- zakup wybudowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

- nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

-  nabycie prawa własności do domu jednorodzinnego wybudowanego przez spółdzielnię mieszkaniową;

-  przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w prawo odrębnej własności lokalu ;

- wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

- spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego;

- inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

c)  zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

- inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera):

a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

- zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

- refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na cele mieszkaniowe, że wcześniej nie zostały zrealizowane z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki oraz, że zostały one poniesione nie wcześniej niż 18 miesięcy przed podjęciem przez Bank decyzji o udzieleniu kredytu: w przypadku refinansowania poniesionych kosztów, Bank może udzielić kredytu do wysokości 90% poniesionych nakładów, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80 % wartości nieruchomości ustalonej na podstawie wyceny

 

Okres kredytowania wynosi od 3 do 25 lat, z zastrzeżeniem, że suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10.000 zł. Maksymalna kwota nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej nieruchomości. Wymagany jest wkład własny Kredytobiorcy w wysokości 20%.

O jeden kredyt może ubiegać się maksymalnie 4 wnioskodawców. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania.

Oprocentowanie kredytu ustala się sumując stopę redyskonta weksli NBP z marżą Banku, która wynosi od 2 do 5,50 pkt procentowych, w zależności od spełnienia warunków określonych w Tabeli oprocentowania kredytów.

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:

1) weksel in blanco Kredytobiorcy wystawiony na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;

2) hipoteka ustanawiana na rzecz Banku w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu. Przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu musi stanowić nieruchomość, na zakup lub zabudowę, której Bank udziela kredytu położonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości ZU w ramach oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;

4) wskazanie Banku, jako głównego uposażonego do otrzymania świadczenia z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy ZU w ramach oferty dostępnej w Banku lub spoza oferty Banku, do wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej Umowy kredytu;

5) nieodwołalne w całym okresie kredytowania pełnomocnictwo do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Bank dla Kredytobiorcy, o ile Kredytobiorca wskaże we  wniosku o kredyt, że spłata kredytu oraz pobieranie opłat i prowizji związanych z postanowieniami umowy kredytowej będzie odbywać się z w/w rachunku.

 

Zabezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki (do wyboru):

1) poręcznie wekslowe,

2) kaucja pieniężna,

3) blokada środków pieniężnych na rachunku,

4) ubezpieczenie Kredytobiorcy na życie.

 

Wyliczenia reprezentatywne dla: Kredyt Mieszkaniowy Hipoteczny na 10 sierpnia 2017 r.: całkowita kwota kredytu: 161 000 PLN; okres kredytowania: 275 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości mieszkalnej; oprocentowanie kredytu: 4,25% w skali roku –wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa redyskonta weksli NBP: 1,75 %) i marży Banku w wysokości 2,50 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 4,74 %. Równa rata miesięczna: 917,34 PLN. Całkowity koszt kredytu 98 737,76 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 91 266,76 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty kredytu wynosząca 3.220,00 PLN, opłata PCC 19,00 PLN, zezwolenie banku na wykreślenie hipoteki 20,00 PLN, do czasu ustanowienia hipoteki koszt zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie w Concordia (za pośrednictwem banku) 124,00 PLN, koszt ubezpieczenia nieruchomości wynosi 2 438,00 PLN w całym okresie kredytowania, przy założeniu, że roczna stawka za ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych: Concordia Dom wynosi: 106,00 PLN, prowizja za prowadzenie rachunku i za posiadanie karty płatniczej przez cały okres kredytowania 1.650,00 PLN. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 259 737,76 PLN.

 

Marzysz o własnym mieszkaniu? A może o remoncie swojego domu?  Chcesz mieć swoje własne M? Zapraszamy do naszych placówek. Nasi Doradcy zaproponują ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb!

Współpracujemy z :

bps1


con1

 

© Bank Spółdzielczy w Żaganiu

Bank Spółdzielczy w Żaganiu
68-100 Żagań, ul. X-lecia 6/1
tel. 68 368 12 99, fax 68 377 22 06
www.bszagan.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze
KRS: 0000120130, NIP: 924-000-41-66

 

bfg1

Wednesday the 23rd.